طبق قانون جدید بسیج ضابط قضایی است

به گزارش انتخاب علی القاصی‌مهر٬ رئيس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد نيرو‌های بسيج در قانون جديد آيين دادرسی کيفری به عنوان «ضابط قضايی» شناخته شده‌اند.

القاصی‌مهر اين مطلب را در ديدار با جمعی از مسئولان سپاه «فجر» استان فارس اعلام کرده است. وی در مورد قانون جديد آيين دادرسی کيفری هم گفته که اين قانون از يکم تير ماه سال جاری به اجرا گذاشته خواهد شد.

القاصی‌مهر اين قانون را بسيار «مترقی» و متضمن «حقوق بشر» دانسته است.

به گفته وی براساس این قانون بسیج هم همانند «ضابطان عام» در برخورد با جرائم مشهود از اختیارات کافی برخوردار شده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد