زنان نيمکت‌نشين تيم اقتصاد

زنان نيمي از جمعيت کشور و بيشتر از نيمي از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي کشور را تشکيل مي‌دهند، اما سهم آنان از فعاليت‌هاي اقتصادي کشور بسيار کمتر از نسبت جمعيتي آنان است.

به گزارش روزنامه شرق، طبق آمارهاي منتشرشده توسط بانک مرکزي در سال ١٣٩٥ نزديک به نيمي از جمعيت کارکنان فاميلي و کارآموزان بدون مزد کشور را زنان تشکيل مي‌دهند درحالي‌که سهم زنان از جمعيت کارفرمايان و کارکنان مستقل در کشور به ترتيب تنها ٥ و ٩ درصد است. اين در حالي است که اگر بخواهيم کارآموزان بدون مزد را از اين گروه جدا کنيم، طبق آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ايران چيزي نزديک به ٢٠ درصد زنان شاغل کشور را کارکنان فاميلي بدون مزد تشکيل مي‌دهد. آماري که حکايت از آن دارد که زنان همچنان به هزاران دليل گفته و ناگفته به عنوان نيروي کار لايق دستمزد به رسميت شناخته نمي‌شوند.

طبق آخرين آمار مرکز آمار ايران که مربوط به سال ١٣٩٤ است‌ تنها ٧,٩ درصد زنان از طريق تماس يا مراجعه به کارفرمايان در جست‌وجوي شغل بوده‌‌اند در حالي که اين رقم براي مردان ١٦.٣ درصد است. از طرفي نگاهي به همين آمار نشان مي‌دهد نزديک به نيمي از زنان بي‌کار کشور بيش از دو سال است كه بي‌کارند که گوياي اين حقيقت است که يا هرگز فرصت اشتغالشان فراهم نشده يا به کلي از يافتن شغل نااميد شده‌اند.

در چنين شرايطي زنان در سال‌هاي گذشته همواره بيشتر از مردان در کنکورهاي سراسري دانشگاه‌هاي کشور پذيرفته شده‌‌اند و نتيجتا هم‌اکنون نيز تعداد فارغ‌التحصيلان زن مقطع کارشناسي کشور بيشتر از مردان است. موضوعي که باعث شده سهم زنان متخصص از جامعه زنان شاغل ايران بسيار بيشتر از مردان متخصص باشد به شکلي که طبق آمارهاي مرکز آمار ايران، ٢٦.٧ درصد زنان شاغل در کشور در گروه متخصصان مشغول به کار هستند درحالي‌که نسبت مردان متخصص شاغل به کل جمعيت شاغل مردان تنها ٦.٥ درصد است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد